top of page

PRIVĀTUMA POLITIKA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

SIA AGRITRADE R, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas  Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

SIA AGRITRADE R kontaktinformācija: Viļakas iela 1d, Rēzekne, LV-4604, T.+371 26016100, e-pasts: info@agritrade.lv

Šī privātuma politika izskaidro, kā SIA AGRITRADE R apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic SIA AGRITRADE R.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKIE PAMATI

SIA AGRITRADE R personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar uzņēmuma funkcijām. un apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavošana

 • Līguma sagatavošana, noslēgšana un administrēšana

 • Personāla atlase un vadība

 • Efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšana

 • Biznesa plānošana un analītika

 • Sabiedrības informēšana par savu darbību

 • Pieteikumu izskatīšana un apstrāde

 • Jaunumu izsūtīšana

SIA AGRITRADE R apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde

 • Leģitīmās intereses nodrošināšana

 • Līguma noslēgšana vai izpilde

 • Datu subjekta piekrišana

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

SIA AGRITRADE R glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA AGRITRADE R var realizēt savas leģitīmās intereses

 • kamēr SIA AGRITRADE R pastāv juridisks pienākums datus glabāt

 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

SĪKDATNES

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt lietotāja datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA AGRITRADE R mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

KĀPĒC SIA AGRITRADE R IZMANTO SĪKDATNES

SIA AGRITRADE R izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai

 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai

 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku

 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti

Serveris, kurā izvietota SIA AGRITRADE R mājas lapa reģistrē mājas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA AGRITRADE R leģitīmā interese.

SIA AGRITRADE R neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA AGRITRADE R informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa datu subjekta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

TREŠO PERSONU SĪKDATNES

SIA AGRITRADE R mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, google analytics.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai.

SĪKDATŅU KONTROLE

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

Datu subjekts varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Likumā noteiktos gadījumos SIA AGRITRADE R var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA AGRITRADE R var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

PIEKĻUVE SAVIEM PERSONAS DATIEM UN CITAS DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA AGRITRADE R par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi rakstveidā iesniedzot SIA AGRITRADE R birojā Rēzeknē, Viļakas ielā 1D, LV-4604, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

 • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@agritrade.lv  

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

SIA AGRITRADE R veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu SIA AGRITRADE R birojā Rēzeknē, Viļakas ielā 1D, LV-4604, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi info@agritrade.lv  

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

SIA AGRITRADE R ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.agritrade.lv

bottom of page